Sözlük

Advanced Placement (AP): Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Kolej Kurulu tarafından lise öğrencilerine, üniversite düzeyinde müfredat ve sınavlar sunan ayrıca üniversite kredisi kazanmalarını sağlayan bir program.


ASİS (Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği): Türkiye’nin ilk yerli ve millî zekâ ölçeği.


Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM): Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumu.


Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi:  Öğretmenlerin eğitim ve öğretim hakkında fikir, proje ve önerilerini Millî Eğitim Bakanlığı’na iletebilmeleri için hazırlanmış dijital bir platform.


Coğrafi Bilgi Sistemi: Ülkemizdeki tüm okulların coğrafi verileri toplanarak oluşturulan verimli envanter yönetimi.


Dil laboratuvarları: Dış sesleri yalıtabilen, ses kaydı yapabilen kulaklıklara sahip bilgisayarlar ve sınav kabinleri bulunan merkezler.


e-Okul: MEB okul yönetim bilgi sistemi.


e-Portfolyo: Erken çocukluktan liseye kadar öğrencilerin izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirmesi için oluşturulan platform.


e-Rehberlik: Rehberlik hizmetlerinin çerçevesi belirlenmiş, standart ve somut olarak tanımlanmış MEB Rehberlik Hizmetleri Sunum Sistemi üzerinden verilmesi.


e-Yaygın: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün kurs, seminer ve faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerinin internet ortamında yürütüldüğü sistem.


Fırsat eşitliği: Her vatandaşın aynı eğitim imkânlarına sahip olabilmesi, sosyoekonomik nedenlere takılmadan eğitim alabilmesi.


Geçici Eğitim Merkezleri: Eğitim merkezlerinin kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı okul ve diğer kurumlar. Son yıllarda Suriye’den gelen geçici koruma statüsündeki çocukların eğitim aldıkları kurumlar.


Güvenli okul paketi: İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MEB arasında imzalanan bir protokol kapsamında okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet personeli, teknik altyapı ve çevre düzenlemesi gibi boyutları bulunan bir çalışma.


Hayat boyu öğrenme: Okullar ile sınırlı kalmayan, evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen, öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavram.


HEY yaklaşımı: Eğitimde hayal-etkinlik-yaşam ilişkisini kurmayı amaçlayan öğretim yaklaşımı.


Hizmet içi eğitim: Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim.


İlgi ve yetenek taraması: Öğrencilerin erken yaşta ilgi, eğilim ve yeteneklerinin belirlenmesi ve yönlendirilmesi ile yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla MEB tarafından yapılan sanat, spor, zekâ gibi alanlardaki çok yönlü taramalar.


Kademeler arası geçiş: Birbiri ile ilişkili ve hiyerarşik olarak basamaklandırılmış örgün eğitim kademelerinin mezunlarının bir üst kademeye devam etmeleri.


Kapsayıcı eğitim: Engeli olan çocuklar, ekonomik olarak imkânı olmayan çocuklar, çalışmak zorunda kalan çocuklar, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, göçmen ve mülteci çocuklar ve daha fazlası olmak üzere okul çağındaki tüm dezavantajlı çocukların eğitim hakkına erişmesi.


Okul gıdası (logolu ürün): MEB’e bağlı resmî ve özel okulların/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı okul gıdası etiketi üzerinde bulunan ürünler.


Okul profili: Okulun gelişim alanlarının tümü.


Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA): Öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında gösterdikleri akademik gelişmeyi izlemek amacıyla MEB tarafından yürütülen 4., 7. ve 10. sınıflara yönelik araştırma.


Öğretmen Destek Noktaları: Öğretmenlerin yerinde, sürekli ve sürdürülebilir bir mesleki gelişim sağlamaları için kurulacak organizasyon.


Özel yetenekliler eğitimi: Genetik özelliklerle var olan ve çevresel uyaranlarla gelişen, fiziksel büyüme ve gelişim, hareket gelişimi, algı-dikkat kontrolü, analiz, sentez, problem çözme gibi bilişsel gelişim, dili anlama ve ifade etme yeteneği, sosyal, duygusal ve estetik gelişim alanlarının birinde ve/veya birkaçında ya da hepsinde çeşitli gözlem ve ölçme araçlarıyla uzman kişiler tarafından gözlenen ve/veya ölçülebilen, yaşıtlarından ileri düzeyde olan kişiler için geliştirilen eğitim yaklaşımları.


PISA: Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma.


Tasarım beceri atölyeleri (TBA): Bilim, sanat, spor ve kültür odaklı etkinlik ve 


Tematik meslek lisesi: Belirli bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liseleri.

TIMSS: Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması.

Uluslararası Bakalorya (IB): 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir program.

Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE): IGCSE okul öğrencilerine verilebilen uluslararası bir eğitim belgesi.

Uyum sınıfları: Türkçe bilmeyen ya da Türkçe dil beceri düzeylerini geliştirme ihtiyacı olan yabancı uyruklu tüm öğrencilere eğitim imkânı sunulan sınıflar.

Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi (YÖBİS): Türkiye’de geçici koruma altında bulunan eğitim çağındaki Suriyeli çocukların okullara elektronik sistem üzerinden kayıt olmasını sağlayan platform.