VAKIF SENEDİ

MADDE-1 VAKFIN ADI:

İLKE İLİM KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI’DIR.

 

MADDE-2 VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi İstanbul’dadır.

 

MADDE-3 VAKFIN AMACI

Vakfın amacı, kaynağını İslam’dan alan insani değerlerintoplumda anlaşılıp yaşanmasına katkı sağlanmasına yönelik eğitim, araştırma, yayın, organizasyon,yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

 

MADDE-4 VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakfın faaliyet konuları şunlardır;

a.       Vakfın gayesi doğrultusunda mevcut veya edineceği malvarlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı, kabiliyetli insanlara her derecede eğitim imkânları sağlamak.

b.    Yurtlar, kütüphaneler, araştırma merkezleri, enstitüler, yaygın ve örgün eğitim kurumları ve kursları ile bunlara benzer eğitim ve kültür müesseseleri inşa ve tesis etmek, bu kurulu olanlara destek vermek.

c.       İlmi ve kültürel toplantılar tertip etmek, araştırmalar ve projeler yapmak ve desteklemek.

d.      Süreli ve süresiz yayımlar yapmak ve bunun için yayınevleri açmak.

e.       Vakfın imkânlarını arttırmak gayesi ile zirai, sınaî, ticari ve sair sahalarda iktisadi işletmeler ve şirketler kurmak ve kurulu olanlara ortak olmak ve bunları çalıştırmak.

f.        İhtiyaç sahiplerine sosyal ve ekonomik katkı sağlamak ve karz-ı hasende bulunmak.

g.      Vakfın gayesine uygun diğer hizmetleri ifa etmek.

 

MADDE-5 VAKFIN MALVARLIĞI

Vakfın mal varlığı, 60.000,00-TL (Altmış Bin Türk Lirası)’dir.

 

MADDE-6 VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri şunlardır:

a.       Vakfın gayesine uygun her türlü aynî, nakdî, menkul ve gayrimenkul bağışlar, kıymetli evrak, üyelik aidatları, kiralar ve sair gelirler.

b.      Zekât, fitre, kurban ve kurban derisi gibi bağışlar.

c.  Vakfın kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği şirketler ile vakıf mal varlığından elde edilecek gelirler; iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler; vakıf menkul ve gayrimenkulleri, fikri mülkiyet ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

d.      Vakfın yürüteceği projeler kapsamında başka kuruluşlardan alacağı fonlar.

e.       Üyelerin vakfa sağlayacakları her türlü katkılar.

 

MADDE-7 VAKFIN MALLARININ SARF VE İDARE ŞEKLİ

Vakfın brüt gelirlerinin %80’i vakfın amaçları doğrultusunda harcanır; %20’si ise vakfın yönetim ve idamesi için harcanır.

 

MADDE-8 VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Vakıf;

a.       Sahip olduğu varlıkları satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,

b.      Bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mülkiyetine geçen menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları; yönetim ve tasarrufa, vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirmeye,

c.       Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki sivil veya kamu kurumu niteliğindeki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,

d.    Gayrimenkul malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin ve ipotek gibi mülkiyetten gayri aynî haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, mevcut veya edinilecek gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için menkul ve gayrimenkul malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,

e.      Gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, her türlü müzâyede ve ihâleye iştirak etmeye,

f.    Yapacağı projeler ve sözleşmeler ile her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye; Vakfa gelir sağlamak amacı ile iktisâdî işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında işlettirmeye,

g.   Menkul ve gayrimenkullerini teminat olarak göstermeye, iştirak halinde bulunan mülkleri müşterek mülk haline getirmeye, bu konuda gerekli hukuki işlemleri yürütmeye, izinli ve yetkilidir.

h.      Vakfın memâliki ve gelirleri, faizli işlem yapan banka, borsa, fon, aracı kurumlar vb. mecralarda değerlendirilemez, depo edilemez.

 

MADDE-9 ÜYELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Gerçek ve tüzel kişiler vakfa üye alınabilir. Üyeliğe alınma, üyelerin hakları ve mükellefiyetleri, üyelikten ayrılma ve çıkarılma vb. hususlar yönetmelik hükümleri ile belirlenir.

 

MADDE-10 VAKFIN ORGANLARI:

1.      Vakfın Merkez organları şunlardır;

a.       Mütevelli Heyet

b.      Yönetim Kurulu

c.       Denetim Kurulu

 

2.      Vakfın Şube organları şunlardır;

a.       Yönetim Kurulu

b.      Denetim Kurulu 

 

MADDE-11 VAKIF MÜTEVELLİ HEYET

a.       Vakıf Mütevelli Heyet, vakfın en yüksek karar organı olup, işbu vakfın kurulmasında maddi ve manevi katkıda bulunan ve bu vakıf senedinin nihayetinde, ad ve soyadları yazılı olan şahıslar ile mütevelli tarafından sonradan seçilen yeni üyelerin oluşturduğu heyettir.

b.      İLKE İlim Kültür Eğitim Derneğini temsilen Mütevelli Heyette 2 isim yer alır. Derneği temsil edecek isimler dernek yönetim kurulu tarafından belirlenir.

c.       Mütevelli Heyet asgari 11 kişiden müteşekkildir. Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, en fazla 6 ay içerisinde, 3 Mütevelli Heyet üyesinin teklifi ve Mütevelli Heyetin 2/3’ünün kararı ile yeni üye alınabilir.

d.      Mütevelli heyet, vakıf çalışmalarına destek ve katkı vereceğini düşündüğü kişiler arasından, en az 3 Mütevelli Heyet üyesinin teklifi ve Mütevelli Heyetin 2/3’ünün kararı ile Mütevelli Heyete yeni üye seçebilir.

e.       Mütevelli heyet, Mütevelli Heyet üyelerini, en az 5 Mütevelli Heyet üyesinin teklifi ve Mütevelli Heyetin 3/4’ünün kararı ile üyelikten çıkarabilir.

 

MADDE-12 MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a.       Yönetim Kurulunu seçmek

b.      Denetim Kurulunu seçmek

c.       Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek ve ibrasına karar vermek.

d.      Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen şubelerin kuruluşlarını tasdik etmek veya gerektiğinde bunları feshetmek.

e.       Vakfın bütçesi ile her türlü hesapları tetkik etmek.

f.        Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesine ve faaliyetlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yönelik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikleri tanzim, tadil ve tasdik etmek,

g.      Vakfa ait veya vakfa intikal edecek menkul ve gayrimenkuller üzerinde vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan her türlü iltizami ve tasarrufi muameleleri murakabe etmek ve onaylamak.

h.      Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklikler yapmak ve onaylamak.

i.        Vakıf çalışmalarına zarar verici faaliyetlerde bulunmak, yüz kızartıcı bir suç nedeniyle mahkum olmak vb. haklı gerekçeler oluşursa, bir mütevelli heyet üyesi veya üyelerini Mütevelli Heyet üyeliğinden çıkarmak.Yönetim  Kurulunun üyelikten çıkardığı kişilerin itirazlarını incelemek ve karara  bağlamak,

j.        Yönetim Kurulunun getireceği diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak, Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

k.      Vakfın feshi  veya tasfiyesine karar vermek,

l.        Mevzuat ve iş bu Resmi Senette belirtilen sair görevleri yapmak. 

 

MADDE-13 MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANMA VE MÜZAKERE USULÜ

a.      Mütevelli Heyet, vakıf senedinin tescilini takip eden ilk toplantısında bir üyeyi dört yıllığına başkan olarak seçer. Mütevelli Heyet başkanı en fazla ardarda üç dönem başkan olarak seçilebilir.

b.   Mütevelli Heyet Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı ayrı ayrı kişilerdir. Lüzumu halinde Mütevelli Heyet, Mütevelli Heyet başkanının aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanının aynı kişi olmasını üye tam sayısının üçte ikisi (2/3)’nin oyu ile kararlaştırılabilir.

c.       Mütevelli Heyet her sene makul aralıklarla en az iki kez olağan olarak toplanır.

d.      Toplantı için çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantı, en geç 15 (onbeş) gün içerisinde yapılır ve bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantı gündeminde Vakıf Senedinde değişiklik yapılması yer alıyorsa, toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.

e.       Mütevelli Heyet, ayrıca, Mütevelli Heyet başkanının gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

f.        Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce mektup, e-posta veya SMS ile Mütevelli Heyet üyelerine bildirilir.

g.      Mütevelli Heyet, bu senette belirtilen istisnalar dışında asil üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.

h.      Mütevelli Heyet karar yeter sayısı, katılan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılamaz. Oylarda eşitlik olması hâlinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır.

i.        Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler, organların seçimi için karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisi (2/3)’dir.

 

MADDE-14 VAKIF YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, üç sene müddetle 5 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim kurulu 3 yıllığına seçilir. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir. Bir üye en fazla art arda üç dönem görev yapabilir. Yönetim Kurulu başkanı Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu asil üyelerinin ikisi ve yedek üyelerden biri Mütevelli Heyet üyelerinden; kalan asil ve yedek üyeler de yönetim kurulu üyesi olmaya uygun isimler arasından seçilir.

 

MADDE-15 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

a.       Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b.      Vakıf senelik bütçesini, çalışma raporunu ve vakfın çalışma programlarını hazırlar, yönetmelikleri uygular.

c.       Mütevelli heyetin oluşturacağı bağış ve gayrimenkul yönetmeliğine göre vakfa ait veya vakfa intikal edecek olan menkul veya gayrimenkuller üzerinde her türlü iltizamî ve tasarrufi muameleleri vakıf namına yapar. Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur.

d.      Vakfı, adli ve idari makamlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil ve ilzam eder. Gerektiğinde bu yetkiyi vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya bu madde kapsamında istihdam edilecek vakıf görevlilerinden bir veya birkaçına verebilir. Lüzumu halinde, adli mercilerde vakfı temsil yetkisini avukata verebilir.

e.       Vakıf adına her türlü hukuki ve mali sözleşmeler ile vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

f.        Vakfın kuruluş amacının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla daimi veya geçici iş akdi ile ücretli veya fahri personel istihdam edebilir. Lüzumu halinde iş akdini fesheder.

g.      Yardım ve ikrazların miktar ve öncelik sıralarını tespit ve tayin eder.

h.      Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve vakfın merkez ile şube teşkilatında vazife alan kişilerin vakfa ait işlemler için yapacakları seyahat ve benzeri masrafları vakıf bütçesinden karşılar.

i.        İhtiyaç duyulan komisyon, konsey, meclis gibi çalışma ve danışma kurulları/grupları oluşturur, gerektiğinde fesheder.

j.        Gerekli defter, dosya ve kayıtları usulüne uygun bir şekilde tutar.

k.      Mütevelli Heyetçe belirlenen genel hizmet anlayışı ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli yönetmelikleri hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar.

l.        Yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasını ve kapatılmasını Mütevelli Heyetin onayına sunar, bu hususta gereken işlemleri yapar.

m.    Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve gerektiğinde ilanını sağlar.

n.      İşbu vakıf senedinde belirtilen hükümler dairesinde ve görevli organların kararlarına istinaden vakfın gayrimenkullerinin alım, satım, ipotek ve emsali muamelelerini yapar. Kamu kurumları, adli ve idari merciler, tapu daireleri, icra daireleri, noterler ve sair mercilerde vakfın gayesinin gerçekleştirilmesine ve faaliyetlerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü işlemi yapar. Bu yetkileri yönetim kurulu başkanına veya belirlenen üyelere devredebilir.

o.      Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygular.

p.      Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

q.      Mütevelli Heyet toplantılarında, yıllık vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

r.        İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

MADDE-16 YÖNETİM KURULU TOPLANMA VE MÜZAKERE USULÜ

a.       Yönetim Kurulu, seçiminden sonra iki hafta içinde toplanarak aralarında görev taksimi yapar.

b.      Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Ayrıca başkanın veya üye tam sayısının bir fazlasının isteği ile yahut alınan prensip kararına istinaden belirlenen günlerde toplanır. Yönetim Kurulu, asil üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.

c.       Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oylarda eşitlik olması hâlinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. Alınan kararlar, noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Başkanın bulunmadığı durumlarda Yönetim Kuruluna başkan yardımcısı başkanlık eder

d.      Görev süresi bitmeden, herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan veya çıkarılan üyenin yerine, yedek üyelerden birisi göreve çağrılır. 


MADDE-17 VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu başkanına devredebilir.

 

MADDE-18 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a.       Vakıf Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

b.      Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu kararlarının yerine getirilmesini sağlar.

c.       Satış ve ipotek bedellerini ve icradaki paraları ahz-u kabz eder.

d.      Yönetim Kurulu başkanı, bu yetkilerini Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya uygun göreceği kişilere devredebilir.

 

MADDE-19 DENETİM KURULU

a.       Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi içinden veya dışarıdan üç yıl için seçilecek üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

b.      Şubelerin faaliyet ve hesapları da Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Şubelerin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Mütevelli Heyet tarafından birinci fıkradaki usule göre şube denetim kurulları oluşturulabilir. Şube denetim kurulları, vakfın merkez Denetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir.

c.       Denetim Kurulu, tüm incelemelerini, defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Mütevelli Heyet başkanına verilir.

 

MADDE-20 ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

Vakıf; amacına uygun olarak başka il ve ilçelerde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler açabilir. Şubeler ve temsilcilikler vakfın merkez teşkilatına bağlı organlardır ve vakfın amacı dışında başka bir hizmet gayesi güdemezler. Şube ve temsilciliklerin malvarlığı vakfın malvarlığıdır. Şubelerin ve temsilciliklerin faaliyet usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

 

MADDE-21 VAKFIN FESHİ VE SONA ERMESİ

Vakfın gayesinin tahakkuku imkânsız hale gelirse veya herhangi bir sebeple sona erme halleri oluşur ise vakıf Mütevelli Heyeti, bu senedin 13. maddesine göre derhal toplantıya çağrılır. Toplantıda vakfın durumu müzakere edilir. Feshe veya alınacak tedbirlerle devamına karar verilir. Feshe karar verilebilmesi için Mütevelli Heyeti tam sayısının 4/5’i oranında oy sayısı gereklidir.

Feshe karar verildiğinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların mütevelli heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa veya kuruma, mütevelli heyetçe belirlenemediği durumda, iş bu vakfın konusu ve amacına en yakın olan Tevhid Vakfı’na devredilir.   


MADDE 22 VAKFIN KURUCUSU

Vakfın kurucusu İLKE İLİM KÜLTÜR EĞİTİM DERNEĞİ’dir.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde-1

Vakfın ilk Geçici Yönetim Kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1.      Davut Şanver

2.      Lütfi Sunar

3.      Nihat Erdoğmuş

4.      Süleyman Güder

5.      Yusuf Alpaydın 

Geçici Yönetim Kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir. 

Geçici Madde-2

Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Lütfi Sunar yetkili kılınmıştır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ