Türkiye'de İslamcı STK'ların Değişimi

1990’lı yılların ortalarından itibaren sivil toplum kimliği ile öne çıkmaya başlayan İslami oluşumlar, aktörleri, amaçları ve faaliyet alanları itibari ile farklılaşırken zaman içerisinde Türkiye’deki koşullar ile değişim-dönüşüm süreçlerine girmiştir. Her bir kuruluşun faaliyet odakları dikkate alındığında, dikkate alınamayan ya da erişilemeyen alanların olabileceği açıktır. Aynı şekilde faaliyet biçimlerinin, süreç içinde, amaçları karşılayacak niteliklere kavuşmaması durumu, ne tür faaliyet imkanlarının gözden kaçırıldığı konusunda bilgi vermektedir. İslami Sivil Toplum kuruluşlarında başat figürler konumundaki aktörlerin tahlili ise, amaç ve hedeflerin bu kimlikler sayesinde göğüslenilmesi ya da baskılanması sonuçlarını doğurmaktadır.

AMAÇ

Projede söz edilen etkeler çerçevesinde alansal, amaçsal ve aktörler bazında bir tahlil ortaya konularak, güncel durumun bir haritasının çıkartılması hedeflenmiştir.

PROJE KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Projenin Kapsamı

Türkiye’de İslami STK’ların "bütüncül" bir perspektifle ele alınacağı bu proje içerisinde genel olarak STK’ların kurulma ve kurumsallaşma tarihinin tamamını kapsayan bir çalışma alanı olacak şekilde; amaçlar, faaliyet alanları, yöntemler ve aktörler bazında tahlillere ağırlık verilmiştir. Bahsolunan mevzû çerçevesinde proje kapsamı; İslami STK’ların alanına giren metinler, bu alanda basılmış kitapçık ve broşürler ve alan hakkında öne çıkan isimler ile yapılacak görüşmeler çalışmaya kaynak teşkil etmiştir.

Projenin Hedefleri

Türkiye sivil toplum varlığı içinde İslami amaçlar taşıyan oluşumların hangi boşlukları doldurduğu; bu oluşumların zamansal düzlemde ve örgütsel anlamda ürettiği saçaklanma dikkate alınmıştır. Bu oluşumların sahip olduğu amaçların somut olarak hangi aşamalara evrildikleri, aktörler ile amaçların örtüşme ve ayrışma süreçleri ele alınacak; günümüze gelen akımların doldurduğu alanların somut bir haritası çıkarılmıştır. Bir sivil toplum yapısında olması gereken, kurumsallaşma ve insan kaynağının yönetimi süreçleri, ekonomik ve siyasal koşullar ekseninde bir analize tabi tutularak; çalışma alanlarının, sivil toplum dışı koşullar ile ilişkisine vurgu yapılmıştır.

 
Lütfi Sunar

Koordinatör

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ