YTB Sivil Toplum Akademisi Projesi

YTB SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ PROJESİ

YTB Sivil Toplum Akademisi Projesi, İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen bir projedir. Hedef kitlesini YTB’nin iş birliğinde olduğu ve desteklediği bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu projenin amacı, Sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu temel alanlarda kurumsal kapasite gelişimlerine destek vermek, bölgelerde yer alan diğer STK’larla ilişki geliştirmelerini sağlamak ve kurumsal kapasitelerini artırmaktır. 


İçerik

Proje, beş ayrı bölgede faaliyet gösteren STK'lara yönelik olarak üçer günlük eğitimler şeklinde planlanmıştır.

Proje kapsamında verilecek eğitimler şu şekildedir: 

  • Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, 
  • İletişim, İş Birliği ve Ağ Kurma, 
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Profesyonel İstihdamı  
  • Mali Yönetim ve Kaynak Oluşturma, 
  • Proje Geliştirme ve Yürütme 


Kazanımlar 


YTB Sivil Toplum Akademisi Projesi’ne katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri;

  • STK’larda stratejik yönetim ve stratejik planlama süreçleri ve STK’larda kurumsallaşma gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • STK’ların ağ kurma, ortaklık geliştirme, iletişim araç ve yöntemleri geliştirme süreçleri hakkında yeni stratejiler geliştirebilir.
  • STK’larda insan kaynağı yönetimi ve istihdam, istihdamın verimli kullanılması, çalışan ilişkileri ve performans arttırımı yöntemlerini geliştirme hakkında bilgi edinir.
  • STK’larda mali kaynakların iç ve dış süreçler dahil olmak üzere yönetilmesi, kaynak geliştirme, mevcut kaynakları verimli kullanma ve yönetme, gelir gider kalemleri ve mali kontrol süreçlerine hâkim olma konusunda gelişir.
  • Proje döngüsü sürecinin her adımında, STK’nın sistematik ve verimli bir yol izlemesi için yapılması gerekenleri öğrenir, proje döngüsü süreçlerinin süreç içi dinamikleri hakkında bilinçlenir ve proje yönetimi konusunda bilgi edinir.


Kaynak

YTB Sivil Toplum Akademisi projesinde Kurumsal Yönetim El Kitabı kaynak olarak katılımcılara verilecektir.