STK'larda Gönüllü Motivasyonu

Gönüllü motivasyonu son yıllarda önem kazanmasına rağmen akademik olarak henüz az çalışılan bir konudur. Bu çalışmanın amacı, STK’larda gönüllü çalışma motivasyonun sebepleri ve gönüllü çalışmalarda kalıcılığı (sürekliliği) etkileyen faktörleri belirlemektir. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Araştırma örneklemi 20-30 yaş arası, kariyerinin başlangıç evresinde bulunan gönüllülerden oluşmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmaktadır. Mülakatlar ortalama 60 dakika sürmektedir.
Araştırma bulguları akademik bildiri olarak sunulacaktır. Ayrıca araştırmanın pratiğe yönelik bulguları bir rapor haline getirilerek sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacaktır. Araştırma, Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından desteklenmektedir.