12. Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) Tamamlandı

05 Kasım 2023

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı ile STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlamanın yanında, üretilen mevcut faydayı ve etkiyi artırmak amaçlanıyor. Gönüllü ve profesyonel STK çalışanlarının kurumların yapı ve faaliyetlerine ilişkin farkındalık kazanmalarını amaçlayan KGEP'te; STK'ların Politika Yapımına Aktif Katılımı, Sivil Toplum Kuruluşlarında Afet Yönetimi, STK'larda İletişim Yönetimi, Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynağı ve Gönüllü Yönetimi, Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme üzerine altı farklı alanda eğitim gerçekleştirildi. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen KGEP'e 26 farklı STK'dan 34 temsilci katıldı.
Program, Sivil Toplum Akademisi Direktörü Doç. Dr. Fatih Yaman'ın açılış konuşmasıyla başladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel'in açılış konuşmasıyla devam etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın selamlama konuşmasıyla tamamlandı.İlk ders, "STK'ların Politika Yapımına Aktif Katılımı" başlığı altında Oğuzhan Göktolga tarafından gerçekleştirildi. Derste, sivil toplum kuruluşlarının demokratik kültürün gelişimine nasıl katkı sağlanabileceğine odaklanıldı. Yerel düzeydeki politika belirleme süreçlerine daha fazla STK katılımının önemi vurgulandı. Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı üzerinden STK'ların politika belirleme süreçlerine etkin katılımı ele alındı. Kamu otoriteleri ile STK'lar arasındaki işbirliğinin güvene dayalı ve karşılıklı saygı temelli olması gerektiği vurgusuyla sonlandırıldı.İkinci derste ise Prof. Dr. Gökhan Tuncel, "Sivil Toplum Kuruluşlarında Afet Yönetimi" konusunu ele aldı. Sivil toplum kuruluşlarının potansiyelini fark etmesi, faaliyet alanlarını belirlenmesi ve afet yönetim stratejileri geliştirmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Deprem sonrası Malatya'daki sivil toplum kuruluşlarının önemli katkıları ve yaşanan koordinasyon sorunları ele alınarak tamamlandı.İlk günün son dersinde, Prof. Dr. Hasan Topbaş "STK'larda İletişim Yöntemi" eğitimini verdi. Doğru iletişim sürecinin nasıl olması gerektiği üzerinde duruldu. Sivil toplum kuruluşunun saygınlığının iki temel bileşenine değinildi. İletişim ortamı ve araçlarının önemi vurgulandı.Programın ikinci günü, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un selamlama konuşması ve ardından gerçekleştirdiği "Kurumsal Yönetim ve Organizasyon" dersiyle başladı. Bu ders kapsamında yönetim ve organizasyonun sistematik izlenmesi, Türkiye ve dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının ortak ve farklı amaçları ele alındı. STK'ların geleceğe hazırlanması, stratejik yönetim ve yol haritası oluşturma konuları tartışıldı. STK'ların amaçları, varoluş gerekçesi ve stratejisi üzerinde duruldu.İkinci derste Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan "İnsan Kaynağı ve Gönüllü Yönetimi" konusunu ele aldı. İş dünyasındaki değişim, yeni kuşakların beklentileri ve gönüllülük kavramı üzerinde duruldu. Ücretin, çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir hijyen unsuru olduğunu belirten Arslan, motivasyonun daha çok sorumluluk verme, terfi imkanları sağlama ve çalışanın kariyerine yönelik destekle sağlanacağını vurguladı. Gönüllülük motivasyonu ve sürdürülebilirliğin önemi üzerinde duruldu.Programın son dersinde Prof. Dr. Davut Pehlivanlı, "Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme" konusunu ele aldı. Bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları için iç kontrol sistemlerinin ve bilgi sistemlerinin öneminden bahsedildi. Gönüllü yönetimi, bağışçı ilişkileri, mali yönetim, öğrenci takibi gibi birçok konuda bilgi sistemlerinin kullanılmasının gerekliliği vurgulandı. İç kontrol sistemin suistimal ve yolsuzlukları önlemede, hesap verebilirliği artırmada ve kaynak geliştirmede kritik bir rol oynadığı ifade edildi.Program sonunda KGEP'in sadece eğitim amaçlı olmadığını, aynı zamanda katılımcıların birbirini tanıması ve sivil toplum kuruluşlarının birbirinden haberdar olması açısından da önemli olduğu belirtildi. Programın düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür edildi. Eğitmenler tarafından programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika takdim edildi. Kapanış fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.