İslam Ahlâk Düşüncesi Proje Ekibi Osmanlı Araştırmaları Kongresi’nde

17 Ekim 2015

Osmanlı çalışmaları alanında disiplinlerarası yaklaşımların gelişmesini sağlamak ve ortak bir birikim oluşturmak adına tertip edilen Osmanlı Araştırmaları Kongresi Sakarya Üniversitesi’nde 14-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Yoğun bir programla devam eden kongrede iktisattan, müziğe, İslam ilimlerinden, felsefî bilimlere kadar çok farklı alanlarda tebliğler yer alıyor. İslam Ahlâk Projesi ekibi ise ahlâk alanına dair yaptığı tebliğlerle kongrenin ilk gününde bir oturum düzenledi. Oturum başkanlığını proje koordinatörü Ömer Türker yaptı. Projede yaptığı çeşitli çalışmalarla ve çevirilerle yer alan Mustakim Arıcı, “Celâlzâde Mustafa’nın Mevâhibü’l-Hâllak’ında Siyaset Ahlâkı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Tebliğinde Osmanlı döneminde yazılan önemli bir ahlâk ve siyaset metni olan bu eserin, kavram ve meselelerini karşılaştımalı olarak inceleyen Arıcı, metnin kendisinden sonraki eserler için de belirleyici özelliği olduğunu söyledi.

İkinci konuşmacı olan proje asistanı Kübra Bilgin Tiryaki ise “Ahlâk-Adudiyye Şerhleri Bağlamında Peygamberin Ahlâkî Hayatın Oluşumundaki İnşa Edici Rolü” başlıklı tebliği sundu. Tiryaki bu sunumda, Seyyid Şerif Cürcânî’nin ameli yetkinliğin elde edilmesi açısından Peygamber’in konumuna dair yaklaşımının, Ahlâk-ı Adudiyye şerhlerinde teorinin altında yatan ana kabul olduğunu iddia etti.

Bir diğer konuşmacı olan Melek Yıldız Güneş ise “Adududdin el-İcî’nin Ahlâk Risalesi ile Emrullah Efendi’nin İlm-i Ahlâk Ders Notunun Fikri Takip Açısından Mukayesesi” başlıklı tebliğini sundu. Bu çalışmada klasik bir ahlâk eserinin kavramlarının “vazife ahlâkı”nı merkeze alan bir çerçevede nasıl yorumlandığını ortaya koydu.

Son konuşmacı ise Mervenur Yılmaz oldu. Yılmaz “Ahlâk-ı Adudiyye Şerhleri Bağlamında Erdemlerin Ontolojik Konumu” başlıklı çalışmasında hem Yunan hem de İslam felsefesinde meselenin teorik arkaplanına değinmesinin ardından erdemlerin ontolojik konumunun şerhlerde ne şekilde ele alındığına değindi. Değerlendirme ve soruların ardından oturum noktalandı.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ