İslam Ahlâk Düşüncesi

AMAÇ

İslam düşüncesi içerisinde pek çok disiplin tarafından tartışılagelmiş konulardan birisi “ahlâk” meselesidir. Gerek dinî gerekse de felsefî bilim dallarında kendisine yer bulmuş bu alan, mâtuf olduğu gaye ve ortaya çıkan problemler nispetinde farklı cihetlerden ele alınmış ve tartışılmıştır. Bu sebepten İslam düşüncesiyle irtibat halinde olan insanların hangi ilim dalıyla ilgileniyor olurlarsa olsunlar ahlâk ilmine girecek konulara bîgane kalmaları düşünülemez. Bunun yanı sıra her bir ilim dalı mensubunun ilgilisi olduğu alanın soruları/sorunları ve ilkeleri ile ahlak mesâilini takip edeceği de açıktır. Ahlâk alanının hâiz olduğu bu kuşatıcılığın meydana getirdiği mezkûr disiplinler açısından ele alınma zorunluluğu, İLEM (İlmi Etüdler Derneği) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından 2013 yılında başlatılan “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”ni ortaya çıkarmıştır. Pek çok farklı bileşenden oluşan bu projenin temel amacı, ahlâk alanında telif edilmiş çalışmaların belli bir sistem dâhilinde ortaya konularak, nitelikli ilmi çalışmalar yapılmasına imkân sağlanması ve bu süreçte ahlâk çalışan araştırmacıların yetişmesinin temin edilmesidir.

PROJE KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Projenin Kapsamı

Ahlâk düşüncesinin "bütüncül" bir perspektifle ele alınacağı bu proje içerisinde genel olarak "ahlak düşüncesi tarihi"nin tamamını kapsayan bir çalışma alanı olmakla beraber; projede ilk etapta "İslam ahlâk düşüncesi" ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bahsolunan mevzû çerçevesinde proje kapsamı; İslam ahlâk düşüncesi alanına giren metinler, bu alanda eser yazmış düşünürler ve alan hakkında yapılmış çağdaş çalışmalar olarak öngörülmüştür.

Projenin Hedefleri

İslâm dünyasına ahlâk düşüncesi alanında yeni imkânlar ve araştırma alanları açmak; çalışmaların belirli yöne ve alanlara teksif edilmesini sağlayarak daha verimli eserler üretilmesine vesile olmak,
İslam ahlâkının temellerini ve bugünkü anlamını ortaya çıkarmak,
İslâm ahlâk kültürüne ait mirası, akademik çalışmalarda kullanılabilir hale getirmek,
İslâm medeniyeti araştırmalarıyla ilgili yöntemsel sorunları İslam ahlâk düşüncesi özelinde ortaya koymak ve çözüme kavuşturmak,
Söz konusu alanda örnek teşkil edecek ve standart oluşturacak, akademik metodoloji ve üslûba sahip çalışmalar yapmak,
Yapılacak çalışmalar vasıtasıyla özellikle şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında uzmanlar yetiştirmek,
Ahlâk düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meseleleri yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki ahlakî sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azamî ölçüde istifade etmek,
Ortaya konulacak ilmî eser ve faaliyetlerle İslâm medeniyetinde dinî ve aklî düşüncenin sürekliliğini ahlak düşüncesi bağlamında tespit etmek.

İSLAM AHLAK DÜŞÜNCESİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

 
Ömer Türker

Koordinatör

 
Kübra Bilgin Tiryaki

Koordinatör

Etkinlik

Haber

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ