Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim Raporu

Bir kurum olarak üniversite, merak, arayış, varoluş, bilgi, evren, anlamlandırma, eleştiri, özerklik ve sorumluluk kavramları etrafında şekillenen uzun bir geçmişe ve köklü bir geleneğe sahiptir. Bu geçmiş ve gelenek üniversitenin hem en güçlü hem de en zayıf yönünü oluşturmaktadır. Uzun yıllar içinde oluşmuş derin, sistematik ve güvenilir bilgi üniversiteye güç katarken; sahip olduğu bu özgüven ve gelenek aynı zamanda değişime direnç ya da geç cevap verme ile sonuçlanmaktadır. Üniversitenin kurumsal düzeyde değişime açık olması ve kendi iç dinamikleriyle değişimi gerçekleştirmesi büyük önem arzetmektedir. Bu bağlamda raporun amacı, stratejik bir yaklaşımla yükseköğretim sisteminde değişim, yönetim modeli önermek ve yükseköğretimde gelecek vizyonu ortaya koymak olarak ifade edilebilir. 

Bu rapor yükseköğretimde değişim ihtiyacı ve yükseköğretim vizyonu olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yükseköğretimde geleceğe hazırlık ve değişim ihtiyacı ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise yükseköğretim vizyonu ortaya konulmaktadır.  İkinci bölümde yükseköğretim vizyonu on iki tematik başlıktan oluşmaktadır. Raporun vizyon bölümünde önem, öncelik ve zincirleme etkisi gözetilerek yükseköğretimde değişim ve yeniden yapılanma temaları öncelikle ele alınmıştır. Daha sonra öğrencileri merkeze alan yükseköğretime erişim, eğitim ortamı, kariyer ve istihdam becerileri gibi öğrenciye değer katacak temaları içeren vizyon ortaya konulmuştur. Bu temaları akademisyenler, araştırma ve bilgi üretimine yönelik temalar izlemiştir. Raporun ilerleyen bölümlerinde sosyal ve ekonomik katkı, uluslararasılaşma ve finansman temaları ele alınmıştır. 

 
Lütfi Sunar

Koordinatör

 
Nihat Erdoğmuş

Rapor Yazarı

 
Arife Gümüş Sarı

Araştırmacı

 
Kübra Bilgin Tiryaki

Araştırmacı

 
Hafsa Nur A. Engeloğlu

Araştırmacı

 
H. Merve Bircan Altınsoy

Araştırmacı

 
Resul Çiftçi

Araştırmacı

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ