Çağdaş Düşüncede İnsan Çalıştayı Gerçekleştirildi

20 Mart 2017

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında yapılan İnsan Tanımları Çalıştaylarının ikincisi Çağdaş Düşüncede İnsan Çalıştayı adıyla gerçekleştirildi.

Çeşitli disiplinlerden alanında uzman akademisyenin yanı sıra doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından da takip edilen Çağdaş Düşüncede İnsan Çalıştayı, 18 Mart Cumartesi İLKE Derneği merkezinde yapıldı.

Çalıştayın ilk oturumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden İhsan Fazlıoğlu yönetti. Bu oturumun ilk konuşmacısı İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Lütfi Sunar oldu. Modern Zamana Geçerken Bedenleşen İnsan: John Locke'un Beden, Emek ve Mülkiyet Kuramının Bir Eleştirisi başlıklı tebliğinde Sunar, klasik çağdan modern zamana geçerken yaşanan tartışmalar arasında insanın mahiyetine ilişkin olanlarının özel bir öneme sahip olduğundan bahsetti.

Sunar'ın ardından Olkan Senemoğlu Bir Türsel Varlık Olarak İnsan: Rousseau'dan Marx'a İnsanın Mahiyeti Tartışması başlığını taşıyan tebliğinde Rousseau, Hegel, Feuerbach ve Marx düşünceleri ekseninde insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin neler olduğundan bahsetti.

Bilim ve Sanat Vakfı’ndan Eyüp Süzgün Çağdaş Nörobiyolojik İnsan Tasavvuru: Beyin Üzerinden İnsana Dair Bir Tartışma başlıklı tebliğinde insana dair bu tartışmada çalışma alanını beyin tartışmalarıyla çerçevelendirdiğini belirterek bu konuyu iki ana tema üzerinden değerlendirdi.

Marmara Üniversitesi’nden Ömer Türker’in başkanlığını yaptığı ikinci oturumda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Latif Karagöz, Eylem ve Aktör: Çağdaş Psikolojide Özne Tartışmaları başlıklı tebliğinde Descartes ile birlikte öznenin varlığın merkezine yerleştirilmesinin modern psikolojinin felsefi paradigmasını teşkil etmesinden bahsedip akabinde bu anlayışın çağdaş psikolojideki yansımalarının bir eleştirisini sundu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Metin Özdemir, Çağdaş İslam Düşünürleri Açısından Özgürlük Sorunu başlığını taşıyan tebliğinde İslam düşünce geleneği içerisinde özgürlük sorununun ele alınışını farklı ekoller bağlamında ortaya koydu.

Üçüncü ve dördüncü oturumlar İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi İbrahim Halil Üçer başkanlığında devam etti. İstanbul Üniversitesi’nden Rıdvan Özdinç Yeni İlm-i Kelam Arayışlarında İnsan Telakkisi başlıklı tebliğinde modern dönemde ortaya konan insan telakkilerinin bünyesinde geçmiş telakkileri de içerdiğini belirtti.

Uludağ Üniversitesi’nden Kasım Küçükalp, Yeni Hümanizm ve İnsan Kavramının Küçülmesi başlığını taşıyan tebliğinde modern ve çağdaş zamanlarda insanın neye/nelere maruz kaldığı sorusu çerçevesinde sunumuna başladı.

Muş Alparslan Üniversitesi’nden Adem Levent Homo-Economicus, Rasyonel Birey ve Ortodoks İktisat başlıklı tebliğinde Homo economicus temelli insan tasavvurunun Ortodoks iktisata yön verdiğini belirtti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Ahmet Göksu, Evrilen Darwinizm ve İnsan Üzerine Tartışmaları başlıklı tebliğini sundu.

İstanbul Üniversitesi’nden Ahmet Karakaya “İnsan” ve “Kişi” Kavramlarının Tıp Etiği Çerçevesinde Değerlendirilmesi başlıklı tebliğinde organ nakli, yardımcı üreme teknikleri ve kök hücre tedavileri vb. hususlarda tıp alanında yaşanan gelişmelerin biyoetik alanının oluşmasına sebebiyet verdiğine değindi.

Çalıştay katılımcıların aktif katılım ve müzakereleri ile oldukça verimli geçen çalıştay toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu. Çalıştayda sunulan tebliğlerin editöryel bir çalışmayla 2017 yılı içerisinde yayımlanması amaçlanıyor.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ