KURUMSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 
Lütfi Sunar

Eğitimci

24 Mart 2017

10:30

İLKE Merkez Bina

Kurumsal Yönetim ve Organizasyon eğitiminin amacı STK’larda yönetim süreçleri, organizasyon yapısı ve işleyişi konularında sistematik ve uygulamalı bilgi paylaşmaktır.

Bu modülde STK’ların kurumsal yönetimleri, organizasyon yapıları, karar alma süreçleri ve katılım yöntemleri teorik bilgiler ışığında incelenecek. Kurumların faaliyet planı hazırlama ve uygulamada karşılaştıkları zorluklar ele alınacak ve bunların üstesinden gelmenin yolları tartışılacak. Aynı şekilde STK’lar için önemli olan organizasyon ve süreç yönetimi hakkında temel fikirler katılımcılarla paylaşılacak Son olarak kurumların gelişimi için önemli olan dış ve iç denetimin önemi, yöntemi ve türleri hakkında gerekli temel bilgiler sunulacak. Eğitimde STK’larda plan hazırlama ve takibi, kurul ve komisyonların işleyişinde etkinlik ile toplantı yönetimi gibi STK'ların kurumsal yapılanmasında önemli olan konular üzerinde durulacak.

Alt Başlıklar
STK’larda Yönetim ve Organizasyon
Faaliyet Planı Hazırlama ve Uygulama
Organizasyon ve Süreç Yönetimi
Denetleme

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ