Yazılar

25 Ekim 2018
Yusuf Alpaydın
2023 Eğitim Vizyonu belgesinde müfredatların evrensel bir içeriğe sahip olmakla birlikte kültüre dayalı bir uygulamayla sunulması öngörülmüştür. Belgede eğitim-öğretim süreçleri ve müfredatlarla ilgili birçok hedef ortaya konulmuştur.
8 Ekim 2018
Arife Gümüş
Geleceğin Türkiyesinde Eğitim, adil, sürdürülebilir, herkesin nitelikli eğitime erişebildiği, okulun fikri ve manevi gelişmeyi hedeflediği, liyakat sahibi, ehil eğitim liderlerinin rehberliğinde güçlü eğitim kurumlarının olduğu, insani gelişim öncelikli bir eğitim paradigmasının şekillendirdiği, öğrenmeyi ve gelişmeyi sürdüren öğretmen anlayışının hâkim olduğu bir sistem olmalıdır.
17 Eylül 2018
Arife Gümüş
Öğretme işi çok bileşenli bir iştir. Öğretmen tüm bu zorluklarla mücadele ederken bir taraftan da güven inşa etmeli, öğrencinin motivasyonunu artırmalı, sürekli yeni öğretim tekniklerini takip edebilmelidir
6 Eylül 2018
Ahsan Shafiq
Henüz birleşik, yekpare bir İslam iktisadı tanımı henüz ortaya çıkmadı. Alanı yeni tanıyan kişiler ise İslam iktisadı hakkında fikir sahibi olmadan önce birbiriyle çatışan düşüncelerin tuzağına düşüyor
28 Temmuz 2018
M. Hüseyin Mercan
Yönetime el koymasının ardından Müslüman Kardeşler’in etkinliğini tamamen kırmak isteyen Sisi, yürüttüğü sert politikalarla Mursi ve taraftarlarını toplum ve dünya nezdinde ötekileştirmeye ve marjinalleştirmeye çalıştı
8 Mayıs 2018
Taha Eğri
Ekonomik olarak yaşanan kayıpların yeniden tesisi uzun yıllar alacaktır. Savaşın etkilerinin silinmesi ve kaybedilen sermaye stokunun yerine konması sağlansa bile beşeri sermayede yaşanan kayıplar ve savaşın etkileri ekonomik iyileşmenin normalden daha uzun sürmesine yol açacaktır
16 Nisan 2018
Sedat Özgür
Hayatın her döneminde karşımıza çıkan din eğitiminin yalnızca Kuran-ı Kerim okumayı öğretmek ve temel dini bilgileri kazandırmanın ötesinde, hayata anlam katma işlevi bulunmaktadır
19 Mart 2018
Lütfi Sunar
Sivil toplumun bütün teorik ve sosyolojik anlamlarını kapsayacak şekilde devam eden bu tartışmaların bir boyutunu da devlet ile toplum arasındaki münasebetlerin yeniden biçimlenmesi oluşturmaktadır
13 Mart 2018
Merve Akkuş Güvendi
İslami STK’larda kadınların faaliyet alanlarına dahil olmalarının ve ilerleyen dönemlerde de idari görevler alarak yönetici pozisyonuna gelmelerinin kabullenilmesi oldukça zor olmuştur. İslami STK’larda kadınların yer alması, kadınların erkeklerle birlikte ya da onların bulunduğu ortamlarda faaliyetlere katılması hususunda kuruluşların ciddi çekinceleri bulunmaktadır.
7 Mart 2018
Fatih Yiğit
STK’lara yapılan bağışların teşvik edecek güven ortamının sağlanabilmesi için ise STK’ların çok daha açık ve şeffaf faaliyet göstermesi gerekmektedir
6 Mart 2018
Muhammed Erkan Karabekmez
İslami STK’ların uluslararasılaşma bağlamında bundan sonraki dönüşümünün, işbirliği ve lobi oluşturma noktasında Batılı ülkelere açılmaları ve temasta olunan mevcut ülkelerle daha kalıcı sosyal projeler geliştirmeleri yönünde olmasını beklemek; muhataplarıyla özne ilişkisi kurmalarını ummak yerinde olacaktır
5 Mart 2018
Arife Gümüş
Yürütülen eğitim çalışmalarındaki bu değişimin en iyi anlaşılacağı nokta ise kurumların insan kaynağı profilidir. Rapor, insan kaynağındaki değişimin iki yönüne dikkat çekiyor. Evvela, İslami STK’lardaki formelleşmenin, gittikçe cemaat yapıları içerisinde ayrıştırılmış görevlerin, görev tanımlarının, yetki ve sorumluluk bölümlemelerinin ve organizasyon şemalarının ortaya çıkması ile gerçekleşmektedir.
28 Şubat 2018
Kübra Bilgin Tiryaki
Lütfi Sunar tarafından İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesindeki Kurumsal Yönetim Akademisi için hazırlanan “Türkiye’de İslami Stk’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı rapor içerdiği önemli veriler, tespitler ve değerlendirmelerin yanı sıra ortaya koyduğu teorik çerçevesi ile de dikkat çekiyor.
25 Ocak 2018
Zeyneb Hafsa Orhan
Gerek dünyada gerekse de Türkiye’de İslam iktisadının pratiğe en çok yansıdığı alan, İslami bankalar olarak adlandırılan katılım bankalarıdır. Çoğunlukla ‘ehven-i şer’ olarak görülen bu kurumların dışında İslam iktisadının etkilerini gündelik hayata taşıyan kurumların, politikaların ve hatta sistemlerin olmaması ya da çok seyrek oluşu sık sık eleştirilmektedir
15 Ocak 2018
Abdulkadir Macit
İnsanlık tarihi neredeyse son on bin yılını mezkûr iktidar döngüsü çerçevesinde bir tahterevalli misali bazen imkân ve iktidar sahibi kılınıp yükselirken bazen de çöküşe maruz kalmayı gösterir
26 Aralık 2017
Ali Osman Karaoğlu
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması yeni bir durum değildir. ABD kongresi 1995 yılında, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’nin Tel-Aviv’den Kudüs’e taşınmasını öngören “Kudüs Büyükelçilik Yasası”nı çıkarmıştı
14 Aralık 2017
Hamit Kardaş
Medya dili denildiğinde medyada kullanılan dil anlaşılsa da bu kavram daha çok haberlerin medya araçlarında verilme şekli ve üslubu anlamında kullanılmaktadır
28 Kasım 2017
Lütfi Sunar
Orta sınıf bugün artık tek başına açıklayıcı genel bir kategori olmaktan çıkmış durumda. Orta sınıfa dair alt katmanlarla ilgili kavramlaştırmalar yapılmasının sebebi biraz da bununla alakalı. Geldiğimiz noktada orta sınıfın küçük bir kesiminin yükseldiği, önemli bir kesiminin ise konum kaybı yaşadığını söylememiz mümkün gözüküyor.
6 Kasım 2017
Arife Gümüş
Söz konusu Türkiye eğitim sistemi olduğunda ölçme değerlendirmenin araçlarından olan sınavlar, sistemin merkezinde ve en büyük sorun olarak durmaktadır. Çünkü eğitim, sınav sistemine göre yapılandırılmıştır.
24 Ekim 2017
Nihat Erdoğmuş
Gönüllü kuruluşların, siyaset ve iş dünyası ile ilişkileri, yeni oluşmaya başlayan kurumsal yapıları, bu yapıların kendi iç ilişkileri, insan kaynağının niteliği ve mali kaynakların etkin yönetimi konuları yeni bir yönetim felsefesi ve buna uygun yönetim becerileri gerektirmektedir
1 Şubat 2017
Nihat Erdoğmuş
Yönetim meselesi uzun yıllardır düşünürler, bilim adamları ve uygulamacıların ilgisini çekmiştir. Yönetim düşüncesi tarihinde bazı konular zaman zaman gündeme gelip kaybolurken; bazı konular sürekli gündemde kalmış ve kalmaya da devam edecek gibi görünmektedir.
2 Eylül 2016
Arife Gümüş
Uzun yıllar üzerinde radikal değişikliklerin yapıldığı, sürdürülebilir formda bir sistemin geliştirilemediği Türk eğitim sistemi genellikle felsefesiz olmakla nitelendirilmiş ve günümüze değin bir eğitim felsefesi arayışı içinde olunmuştur. Eğitimin pek çok noktasında sorunlar çözüm beklemektedir. Özellikle de eğitimin çıktılarına yönelik “nasıl bir insan? Ne ile? Hangi yöntemle? Niçin? gibi soruların Türkiye eğitim sisteminde cevaplandırılması umulmaktadır.
16 Ağustos 2016
Lütfi Sunar
Sivil toplumun uzun tarihi Avrupa’da devlet ile mücadelenin tarihidir. Kavramın teorik bağlamında modern Avrupa’da sivil toplum, liberal gelenekle olan ilişkisinden dolayı devlet ve bireyin arasındaki çatışmaların dindirilmesi ve devletin birey üzerindeki baskılarının hafifletilmesine yapmış olduğu referansla tanımlanabilir.
1 Şubat 2016
Firdevs Bulut
Akdeniz’de, İtalya açıklarında bir teknenin batması sonucu bilançosu yüzlere varan toplu ölümlerin yaşandığı ilk tarih 1996 yılıdır.
KURULUŞLARIMIZ