Rapor

Geleceğin Türkiyesinde Eğitim

Türkiye’nin geleceğe güvenle bakabilmesi, uluslararası alanda etkili politikalar sürdürebilmesi, üretimde nitelikli ürünler ortaya koyabilmesi yetişmiş insan kaynağına bağlıdır. Hem ekonomik refah hem de toplumun huzuru ve gelişimi açısından bu insan kaynağının yetiştiği eğitim sistemi temel unsurdur. Bu nedenle eğitim ile ilgili derinlemesine analizler, zaman ve mekan bütünlüğü gözetilerek yapılan değerlendirmeler oldukça önemlidir.

Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi

Son yıllarda İslami STK’ların önemli bir değişim içinde olduğu dikkat çekmektedir. Bu açıdan baktığımızda “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” bu STK’ların önündeki en temel yönetim meselelerinden birisi olarak durmaktadır. İslami STK’ların gayelerine odaklanma, gayelerini tüm profesyonel ve gönüllü çalışanlarıyla paylaşabilme, yeni zemine göre stratejik tercihlerde bulunma, etkin işleyen bir organizasyon yapısı oluşturma, nitelikli profesyonel ve gönüllü istihdamı yapabilme ve süreklilik gösteren finansal kaynaklara ihtiyacı bulunmaktadır.

Türkiye'de Reklam Ahlakı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye'de Reklam Ahlakı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri araştırmasında, 2015 Ocak ayında yayımlanan reklam yönetmeliği incelenmiştir. Reklam yönetmeliğinde ahlâk, genel ahlâk kuralları olarak tanımlanmakta ve reklamların ahlâk kurallarına aykırı olamayacağı ifade edilmektedir. Genel ahlâk ise her ne kadar dini ve gelenekleri referans olarak almış olsa da toplumdan topluma ve zamandan zamana değişiklik gösterebilecektir. Bu bakış açısıyla yönetmelik rölativist bir yaklaşıma sahiptir.

Çocukların Dini Gelişiminde Ebeveynlerin Rolü: Beklentiler ve Zorlama Alanları

Bu rapor, çocuklar için dini referanslı bir hayatın inşasında anne-babanın hayati rolüne vurgu yapmak ve ebeveynlerin çocukların dini eğitimlerine daha nitelikli katkı sağlamasına yardım etmek için Yusuf Alpaydın, Hatice Ayar ve Arife Gümüş tarafından ailelerin çocuklarının dini eğitiminde ne tür zorluklar yaşadıkları ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını tespit eden bir alan araştırmasının sonuçlarını içermektedir. Araştırma kapsamında farklı yaş grubunda çocukları olan 20 anne-baba ile derinlemesine mülakat yapıldı ve benzer özellikte 324 ebeveyne de anket uygulandı.

İnsani Ücretin Hesaplanması: Türkiye için Bir Model

Bu raporda çalışanların ve ailelerinin sosyal bir varlık olarak asgari düzeyde onurlu bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesini sağlayacak bir ücret düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle ailenin yaşam maliyetleri içerisinde çeşitli faktörlerin ağırlıklarından ve bu unsurların maliyetinden hareketle aylık minimum toplam insani geçim maliyeti hesaplanmaktadır. Ardından ücretlerle ilgili bazı sosyoekonomik değişkenler hesaba katılarak ödenebilir bir insani ücret seviyesi ortaya konulmaktadır.

Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri

Bu rapor İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından hazırlatılan "Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri" başlıklı araştırmanın sonuçlarını içermektedir. 01 Nisan- 15 Aralık 2013 tarihleri arasında, eğitim sisteminde farklı konumlarda bulunan öğrenci, veli ve öğretmenlerden toplam 131 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’nin yeni eğitim sisteminde kendine yer bulan din derslerinin kamuoyundaki beklentileri ve değerlendirmelerine ışık tutmakta, hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine dair çarpıcı bulgular sunmaktadır.

Yetişkinlerin Din Eğitimine Bakışları ve Din Eğitimi İhtiyaçları

Dini inanç ve uygulamaların öncelikle genç ve yetişkinleri ilgilendirdiği son yıllarda daha sıklıkla ifade edilmektedir. Zira insan yaşının ilerlemesiyle birlikte, karşılaştığı olaylar, kazandığı tecrübeler neticesinde kendisiyle ve çevresiyle hesaplaşmaya ve hayatı anlamlandırmaya yönelmektedir. Bu yönelişte dini bilgi ve tecrübeler yetişkinlerin dikkatini daha fazla çekmektedir. Bununla birlikte yetişkinlerin toplumsal durumlarıyla bağlantılı olarak ilgi ve ihtiyaçları da farklılaşmaktadır.

Onurlu İnsan Onurlu Yaşam için İnsani Ücret

İnsanlık, bir yanda bilgi çağını yaşayıp uzayın derinliklerinde arayışlarına devam ederken diğer yanda kapitalizmin türettiği adaletsizlikler, derin toplumsal yaralar açmaya devam etmektedir. Batı’nın, dünyanın geri kalanına sadece zihinsel olarak değil ekonomik olarak da zerk ettiği tüketim-üretim döngüsü içerisinde nefes alacak vahaların, sorgulamaya açık serbest kürsülerin alanı giderek daralmaktadır. Adalet duygusunu zedelemekle kalmayıp bizlere unutturan kapitalizm ve küreselleşme ikilisi alın terinin kıymetinin hafızamızın uzak noktalarında yalnız ve sessiz kalmasına yol açmıştır.

Ortadoğu'da İslamcı Siyaset: Değişim Sürecinde Müslüman Kardeşler ve Nahda

Araştırma raporu, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe kaynakların incelenmesi ve Mısır ve Tunus’tan konu hakkında uzman birçok kişi ile yapılan mülakatlara dayanarak, Müslüman Kardeşler ve Nahda Hareketlerini değişim ve süreklilik bağlamında ele almıştır. Ortadoğu’da İslamcı siyasetin önemli iki hareketi olan Kardeşler ve Nahda’nın takip ettikleri siyasette ve siyasi üslupta değişim olup olmadığı sorusu araştırmanın en önemli yönünü oluşturmaktadır.

Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012)

Araştırma, 28 Şubat 1997 sonrası Türkiye’de din eğitimi alanındaki hem yasal/hukuki, hem de muhtelif alt alanları ile birlikte- kurumsal sivil din eğitimi alanındaki dönüşümleri ve yeni eğilimleri tespit etmektedir. Araştırmanın en önemli özelliği Türkiye’de ilke defa devletin, din eğitiminde sivil iradeye daha fazla alan açması ve sivil din eğitimini teşvik etmesi gerektiğinin altını çizmesidir

Sayfalar

RSS - Rapor beslemesine abone olun.
KURULUŞLARIMIZ