İslam İktisadı Atölyesi III: İslam İktisadı ve Emek

İktisadi kuram ve tarihin en önemli kavramlarından biri emektir. Emek faktörü olmadan üretim, bölüşüm, değişim ve yeniden dağıtımın tasarımı mümkün değildir. Bu nedenle iktisat bilimi, üretim faktörünü emek, sermaye, tabii kaynaklar ve nihayet müteşebbis olarak değerlendirmekte; emeği bunların en önemlisi olarak görmektedir. Emeğin bu konumu Marksist ve Kapitalist iktisat teorisyenlerinin de temel hareket noktaları olmuştur.

İslam İktisadı üzerine yapılan atölyelerin üçüncüsü İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği), İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve de İLEM (İlmi Etüdler Derneği)’in ortaklaşa düzenledikleri atölye İstanbul Ticaret Üniversitesinin ev sahipliğinde 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde "İslam İktisadı Atölyesi: İslam İktisadı ve Emek" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Klasik iktisat kuramının doğuşundan bu yana emeğin teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde kol gücünü aşıp zihinsel faaliyetleri de kuşatacak anlamda kullanılması, günümüzde konu ile ilgili tartışmaları çeşitlendirmektedir. Bundan yola çıkarak atölyenin de konusu olan bu tartışmalar birçok alanda gerçekleşmiştir. İslam İktisadının emek kavramsallaştırmasıyla Marksist ve Kapitalist sistem karşılaştırması yapılmış, küresel piyasalar açısından emek kavramı yorumlanmıştır ve ayrıca bu gibi birçok soruya cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu tartışmaların arasında; serbest piyasa ekonomisinde emeğe verilen önem ve esneklik konusu, işçi-işveren ilişkileri, emeğin hakkı verilmesi konusunda adalet, insani bir ücret yaklaşımı üzerine ve başka birçok konuda emek üzerine uluslararası ve Türkiye’den katılımcılarla birlikte yapılacak.

KURULUŞLARIMIZ