İslam Hukunda Akit Teorisi

20 Ocak 2017 Cuma 15:00 - 21 Ocak 2017 Cumartesi 14:30
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İslam Hukuku, günümüzde varlığını sürdüren en eski hukuk sistemlerinden biridir ve tarihsel süreç içerisinde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Onu diğer sistemlerden ayıran ve önemli kılan kavram ve konuların önemli bir kısmı muâmelât alanında bulunmaktadır. Muâmelât alanı da büyük oranda akitlerden oluşmaktadır. 8 saatlik bu derste, İslam hukukunun temel konularından biri olan akitlere hakim olan teori ele alınacaktır.

• Borçlar Hukukuna Genel Bakış ve Akit kavramı
• Akdin unsurları, şartları ve oluşumu
• Akitlerde ehliyet ve ehliyet arızaları
• Akitlerde rıza ve rızayı bozan sebepler
• Akdin Mevzuu ve Hükümleri
• Akdin geçersizliği: Fesad-butlan teorisi
• Akdin Ortadan Kalkması, Borcun Hükmü ve Sona Ermesi

KURULUŞLARIMIZ