İnsan Tanımları Çalıştayıları 1: Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları

İnsanın kendisi üzerine düşünme faaliyeti, cins bakımından ortak olduğu başka türlerden onu ayırt eden katlanmış bilinç yapısının yegâne tezahürü olmakla kalmaz, aynı zamanda varlık, bilgi, değer ve estetik gibi alanlarda üretilen felsefî ve bilimsel birikimin bizzat önkoşulunu oluşturur. Bu bakımdan, denilebilir ki insanın farklı varlık alanlarına dair idrakini yönlendiren şey, kendisini nasıl idrak ettiğidir. Dolayısıyla “insan nedir” sorusuna verilen cevapların, felsefenin varlık ve bilgi gibi disiplinleriyle ilgili meselelerin yanısıra, tıp etiği, insan hakları, erdem sorunu, ahlakın temeli, toplumsal ve politik yapıların kuruluşu ve yapıya mensup olanlar arasındaki ilişkiler gibi birçok farklı konuda alınan tutumları tayin ettiği görülür.

İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE) ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından düzenlecek olan İnsan Tanımları Çalıştayları, “insan üzerine düşünülmüş şeyleri” yeniden düşünmeye ve bu sayede içerisinde ürün verdiğimiz felsefî-bilimsel paradigmalar ile içinde yaşadığımız toplumsal ve politik yapıların “temeller”ini tartışmaya açmaya davet etmektedir. Bu amaca uygun olarak, İnsan Tanımları Çalıştayları serisinin ilki 4-5 Kasım 2016 tarihlerinde İLKE, İLEM ve Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) işbirliğinde Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları başlığı ile Kütahya’da gerçekleştirilecektir.

Bu çalıştayda, İslam düşünce geleneğinin kelâm, felsefe ve tasavvuf gibi alanlarında “insanın ne olduğu” sorusuna verilen cevaplar teklif, ubudiyet, vasat, kemal, gaye, itidal, hilafet kavramları bağlamında etraflı bir şekilde ele alınacak ve varlık, bilgi ve değer anlayışlarının insan tanımlarıyla ilişkisi gözden geçirilecektir.

KURULUŞLARIMIZ